This shop uses cookies and other technologies so that we can enhance your experience on our sites.

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie e-veikala noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir pircēja (turpmāk- Pircējs) un tirgotāja (turpmāk - Tirgotājs) juridiski saistošs dokuments, kas nosaka tiesības un pienākumus preču iegādei, to apmaksai, piegādes un atgriešanas nosacījumus un  kartību,  kā arī citi ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā saistītos noteikumus.

1.2. Pircējs pēc šiem Noteikumiem ir persona, kas ir reģistrējusies interneta vietnē kā pircējs. Interneta veikalā var iepirkties:

1.2.1. rīcībspējīga fiziska persona, kas ir sasniegusi pilngadību, kuras rīcībspēju neierobežo tiesas lēmums;

1.2.2. nepilngadīga persona no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad tā ir emancipēta;

1.2.3. juridiska persona;

1.3. Piereģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs nepārprotami apstiprina, ka ir tiesīgs iepirkies interneta vietnē.

1.4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, rediģēt vai papildināt šos noteikumus. Par noteikumu izmaiņām pircējs tiek informēts interneta veikala mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties no to pasludināšanas brīža, kad tie ir pieejami abām iesaistītajām pusēm. Tāpēc pircējam ieteicams iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas.

1.5. Tirgotājs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnība nav iepazinies ar  Noteikumiem, neskatoties uz to, ka viņam ir sniegta šī iespēja.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pirms iepirkšanās interneta veikalā BigSales24.eu, Pircējam ir pienākums reģistrēties veikala mājaslapā. Reģistrējoties, Pircējam jāievada savs vārds, uzvārds, e-pasts un parole.

2.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti ziņojumi, kas ir saistīti ar preces pasūtīšanu, apmaksas  un piegādes veikšanu.

2.3. Pircējam tapāt ir savi personas dati (vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona Nr.), kas ir nepieciešami veicot pasūtījumu, piegādi un apmaksu.

2.4. Reģistrējoties, Pircējs Pārdevējam dod tiesības ievākt, glabāt, sistematizēt, izmantot un kārtot šo noteikumu attiecībā uz jebkādiem mērķiem un visiem personas datiem, kas pircēja rīcībā tieši vai netieši tiek sniegti, reģistrējoties un apmeklējot interneta veikalu.

2.5. Pircēja iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, balstoties uz Latvijas Republikas personu datu aizsardzības likuma prasībām, kā ari balstoties uz citiem Latvijas Republikas likumiem, kas reglamentē personu datu apstrādi un  aizsardzību. Apstrādājot un aizsargājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu darbību.

2.6. Pircēja iesniegtos datus lietos tikai un vienīgi Tirgotājs un tā partneri, ar kuriem sadarbojas Tirgotājs, veicot interneta veikala vadīšanu, preču piegādi un (vai) citas darbības, kas saistītas ar Pircēja pasūtījumu pieņemšanu vai izpildi. Tirgotājs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot jau iepriekšminētās iesaistītās puses vai Latvijas Republikas likuma tiesību aktos paredzētos gadījumos, kas paredz šādu rīcību.

3. Pirkšanas – pārdošanas līgums

3.1. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Tirgotāju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs interneta veikalā noformē un veic pasūtījumu.

3.2. Noslēdzot Pirkšanas – pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas laikā preču sortiments, to cenas, kā arī citi noteikumi ir saistoši Pircējam un Tirgotājam un var tikt mainīti tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

3.3. Pirkšanas – pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un saglabāti BigSales24.eudatu bāzē.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā BigSales24.eu, ievērojot šos noteikumus.

4.2. Pircējs patur tiesības atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma, ar to paziņojot Tirgotājam, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

4.3. 4.2 punktā atrunātās tiesības tiek ievērotas, pamatojoties uz Civillikuma kodeksa 6.22810 panta 1. daļu.

4.4. 4.2 punktā atrunātās tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja prece nav tikusi bojāta vai nav izmainīts tās vizuālais izskats, kā arī tā nav tikusi lietota.

4.5. Noformēta un apstiprināta pasūtījuma groza korekcija vai anulēšana nav iespējama.

5. Tirgotāja tiesības

5.1. Ja pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt interneta veikala darbībai, datu drošībai vai neievēro citus noteikumus, kuri minēti 6. punktā, tad Tirgotājam ir tiesības ierobežot Pircēja piekļuvi tiešsaistes veikaliem BigSales24.eu.

5.2. Kad pircējs izvēlas maksāt par precēm skaidrā naudā preces saņemšanas brīdi vai veicot preces priekšapmaksu un nav iespējams sazināties ar Pircēju šim apmaksas un piegādes veidam noteiktā laikā, pasūtījums tiek anulēts un atgriezts BigSales24.eu.

6. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam ir pienākums apmaksāt pasūtījumu un to saņemt šajos Noteikumos noteiktajā kartībā.

6.2. Ja Pircējs preču saņemšanas brīdī bez svarīga iemesla atsakās saņemt preci, pēc Tirgotāja pieprasījuma, Pircējam ir pienākums segt preces piegādes izdevumus.

6.3. Pircējs apņemas saglabāt un nenodot trešajām personām interneta veikala BigSales24.eu reģistrācijas datus. Ja pircējs zaudē savus reģistrācijas datus, nekavējoties jāinformē BigSales24.eu klientu apkapāšanas serviss. Tirgotājs nenes atbildību par trešo personu darbībām, izmantojot Pircēja reģistrācijas datus līdz tam brīdim, kamēr Tirgotājs nav saņēmis ziņojumu vai informāciju par pieslēgšanās datu nomaiņu, lai aizstātu Pircēja login. Šajā gadījumā BigSales24.eu ir tiesības uzskatīt, ka darbības interneta vietnē veic Pircējs.

6.4. Interneta veikala BigSales24.eu Pircējiem ir jāievēro šie Noteikumi un nosacījumi, kas ir saprotami atrunāti un nav pretrunā Republikas likumiem.

7. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot interneta veikala pakalpojumus, kura darbošanās nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi interneta veikalā BigSales24.eu pasludinātie nosacījumi.

7.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt Pircēja izvēlētā piegādes veidā, vadoties pēc nosacījumiem, kurus nosaka šie Noteikumi.

7.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personīgo informāciju.

7.4. Kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā BigSales24.euiegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, pirms tam informējot pircēju. Pārdevējs var piedāvāt analoģisku preci. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 darba dienu laikā.

7.5. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 4.2. punktā noteiktās tiesības un ja pastāv Noteikumu 4.4. punktā paredzētie apstākļi, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 7 (septiņu) dienu laikā no tās dienas, kad atgrieztās preces tika piegādātas Pircējam.

7.6. Pārdevējs var neatgriezt Pircējam viņa samaksāto naudas summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs neuzrāda apliecinājumus, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, ņemot vērā to, ka noris ātrāk.

7.7. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami sniegt Pircējam informāciju, kas atrunāta Republikas Civilā kodeksa 6.2287. pantā.

8. Preču cena

8.1. Preču cenas interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā BigSales24.eutiek norādītas valūtā, kura tiek izmantota valstī. Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ir iekļauts cenā, apstiprinot pasūtījumu, pie kopējās preču summas tiek pierēķināta piegādes samaksa.

8.2. Interneta veikalā sniegtās mazumtirdzniecības (samazinātās) cenas sniedz pārdodamo preču piegādātāji vai oficiālie izplatītāji. Samazinātās preču cenas ir ražotāja rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas, kuras tiek izmantotas pārdodot preces tiešajos tirdzniecības punktos, pārdošanas salonos un veikalos.

9. Preču pasūtīšana un norēķināšanās par precēm

9.1. Pircējs, apmeklējot elektronisko veikalu, izvēlas preces, kuras viņam patika un saskaņā ar to tiek noformēts pirkumu grozs. Kad pirkuma grozs ir noformēts, Pircējs ievada datus, kas nepieciešami izvēlēto preču piegādei un iegādei: savs vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādāta prece, tālrunis un papildus informācija, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītās preces.

9.2. Pasūtījums tiek nodots tālākai izpildei tikai no tā momenta, kad tiek veikti norēķini bankas pārskaitījuma veidā, līgums tiek uzskatīts par izpildāmu, kad ir saņemts Pircēja maksājums; ja norēķini tiek veikti skaidrā naudā vai ar bankas karti preču piegādes/saņemšanas laikā – līgums tiek uzskatīts par izpildāmu no tā momenta, kad Pircējs apstiprina savu pasūtījumu veikalā.

9.3. Klients var norēķināties par precēm, izmantojot vienu no elektroniskajā veikalā sniegtajiem veidiem un nosacījumiem:

9.3.1. ar bankas pārskaitījumu;

9.3.1. skaidrā naudā vai ar bankas karti preču piegādes/saņemšanas laikā.

9.4. Preču cenas elektroniskajā veikalā un galējā pasūtījuma logā tiek norādītas eiro valūtā ar PVN.

10. Preču piegāde

10.1. Pircējam, pasūtot preces, ir pienākums norādīt precīzu piegādes adresi.

10.2. Pircējam ir pienākums saņemt preces pašam. Ja Pircējs pats preces nevar saņemt, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas preču piegādes dēļ neatbilstošai personai.

10.3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam, vadoties pēc preču norādītajiem termiņiem. Šie termiņi ir aptuveni, kā arī tie netiek piemēroti tajos gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, savukārt Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma kārtā preču piegāde var tik aizkavēta no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes termiņus un citus nosacījumus. Ja Pārdevējs nepiegādā preces papildus termiņa laikā, Pircējs var izmantot Noteikumu 4.2. punktā atrunātās tiesības – atteikties no preču vai pakalpojumu pirkšanas-pārdošanas līguma.

10.4. 

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai piegādātas nelaikā trešo personu vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

10.6. Saņemot preces, Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījuma stāvokli (vai nav bojāts ārējais iepakojums) un parakstīt faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentu. Kad Pircējs paraksta faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī.

Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādā veidā ārēji bojāts), Pircējam ir pienākums to atzīmēt faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentā, un Pārdevēja vai tā pārstāvja klātbūtnē sastādīt brīvas formas sūtījuma  pārkāpumu aktu. Ja Pircējs neizpilda šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības preču bojājumu dēļ, ja tādu bojājumu izveidošanās pamatojums nav rūpnīcas brāķis vai arī preču komplektācijas neatbilstība, ja šīs neatbilstības iespējams konstatēt, aplūkojot preces ārpusi.

Ja Pircējs, saņemot sūtījumu, pamana kādu preču neatbilstību, rūpniecības brāķi vai citus preču defektus, par to nekavējoties informē Pārdevēju. Ja sūdzība par neatbilstošu preču kvalitāti tiek apstiprināta un Pircējs atgriež neatbilstošas kvalitātes preces, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt naudu par preci, tanī pat laikā apmaksājot arī atgriešanas izdevumus.

Pircējiem, kas sūtījumus saņem Omniva pašapkalpošanās terminālos, pamanot neatbilstības, ir pienākums par to nekavējoties informēt BigSales24.eu.

10.6. Visu pārdodamo preču īpatnības tiek norādītas aprakstos, kas pievienotas pie katras preces. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var būt neatbilstoši patiesajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantojamo datora monitora īpatnību dēļ.

11. Preču atgriešana

11.1. Pārdoto preču trūkumi tiek likvidēti, nekvalitatīvas preces apmaināmas vai atgriežamas, vadoties pēc „Mazumtirdzniecības noteikumiem“, kuri apstiprināti ar Republikas Valdības lēmumu.

11.2. Ja vēlaties atgriezt preci (preces), vadoties pēc 11.1. punkta prasībām, Pircējam ir jāaizpilda preču atgriešanas dokuments.

11.3. Atgriežot preces, obligāti jāievēro šie nosacījumi:

11.3.1. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, nesaplēstā iepakojumā (šis punkts netiek piemērots, ka tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

11.3.2. Preci Pircējs nedrīkst sabojāt;

11.3.3. Prece nedrīkst būt lietota, tā nedrīkst būt zaudējusi savu ārēji vizuālo preces izskatu: nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargājošās plēves un tml. (šis punkts netiek piemērots, ka tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

11.3.4. Atgriežamajai precei jābūt tādas pat komplektācijas, kādu Pircējs bija saņēmis;

11.3.5. Atgriežot preci, obligāti jāiesniedz iegādes dokuments, garantijas talons (ja tas tika izdots) un jāaizpilda atgriešanas dokuments;

11.3.6. Pārdevējam ir tiesības atteikties saņemt Pircēja atgriežamās preces, ja netika ievēroti preču atgriešanas nosacījumi;

11.3.7. Preču atgriešanas pakalpojums tiek veikts:

-

11.3.8. Preču atgriešana tiek veikta Pārdevēja noteiktā veidā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas;

11.4. Atbilstošas kvalitātes preču atgriešana un apmainīšana tiek veikta, vadoties pēc Civilkodeksa 6.228.10 panta 1. daļas;

11.5. Par Pircēja saņemtajām, bet vēlāk atteiktajām precēm samaksātā nauda tiek pārskaitīta uz Pircēja norēķinu kontu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no preču atgriešanas Pārdevējam dienas, ja Pārdevējs ar Pircēju nevienojas par citādāku kārtību. Pārdevējs neuzņemas atbildību par neizpildītu vai aizkavēti izpildītu pārskaitījumu par atgriežamajām precēm, ja Pircējs kļūdaini iesniedzis atgriešanai nepieciešamos datus.

12. Informācijas apmaiņa

12.1. Pārdevējs informē Pircēju, izmantojot tā reģistrācijas formā sniegto e-pasta adresi, savukārt Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kas norādīti interneta veikala BigSales24.eu vietnes sadaļā "KONTAKTI".

13. Atbildība

13.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā ir sniedzis neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par šī iemesla dēļ radītajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja, lai tas kompensētu atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem.

13.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savu rīcību, kas veikta piereģistrējoties pie interneta veikala BigSales24.eu.

13.3. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu aizsardzību. Ja reģistrācijas datus izmanto trešā persona, tas tiek uzskaitīts par Pircēju.

13.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi izveidojas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem (lai arī tāda iespēja viņam tika sniegta).

13.5. Ja rodas zaudējumi, atbildīgā puse kompensē otrai pusei nodarītos zaudējumus Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā un.

14. Marketinga līdzekļi, kurus piemēro Pārdevējs

13.1. Pārdevējs var organizēt dažāda veida akcijas, mainīt nosacījumus vai atcelt tos.

13.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, piekrīt, ka uz viņa e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvi paziņojumi (jaunumu avīzes).

13.3. Pircējam, nevēloties saņemt viņam paredzētos piedāvājumus, ir jānorāda, ka tādi paziņojumi un (vai) piedāvājumi viņam netiktu sūtīti. Ja Pircējs nevēlas, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus mārketinga nolūkiem un nesūtīs Pircējam reklāmas vai informatīvos paziņojumus, izņemot tos, kuri obligāti, veicot Pircēja iesniegto pasūtījumu.

13.4. Pārdevējs var izsniegt Pircējiem virtuālu naudas vienību (Kuponu), ar kuru varēs norēķināties par iegādātajām precēm tikai interneta veikalā. Preces, kurām Bigsales24 mājaslapā jau ir piemērota atlaide (akcija), papildus atlaide, lietojot kupona kodu, netiek piemērota.

13.5. Tajā gadījumā, ja Pircējs, iegādājoties preces, to pirkšanai izmanto Kuponus un izmanto šo Noteikumu 4.2. punktā paredzētās preču atgriešanas tiesības, iepērkoties izmantotā Kupona summa tiek atrēķināta no Pircējam atgriežamās summas par atgriežamo preci. Kuponi ir vienreizējas lietošanas, kad tie tiek izmantoti, tie netiek atgriezti. Preču atgriešanas gadījumā Kuponi netiek atgriezti Pircējam. Kuponi pret skaidru naudu netiek mainīti.

15. Komentāru ievietošana

14.1. Pircējam ir tiesības izteikt savu viedokli par elektroniskajā veikalā esošajām precēm, rakstot komentārus atsauksmes veidā.

14.2. Pircējs piekrīt un garantē, ka komentāru saturs būs atbilstošs šīm prasībām:

14.2.1. komentārs būs pareizs un precīzs, saistīts tikai ar komentējamo preci;

14.2.2. komentārs netiks sniegts reklāmas nolūkos;

14.2.3. komentārs nebūs kļūdains vai aizvainojošs, kā arī netiks lietoti necenzēti vārdi;

14.2.4. komentārs nepārkāps Pārdevēja vai trešās personas tiesības;

14.2.5. komentārs nepārkāps Republikas likumdošanā un tai aktuālos tiesību aktos noteiktās prasības.

14.3. Pārdevējs atstāj tiesības pēc saviem ieskatiem izdzēst jebkādus Pircēja komentārus, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām.

14.4. Pircējs uzņemas visu atbildību, ja viņa rīcība neatbilst atrunātajām komentāru ievietošanas prasībām.

16. Nobeiguma noteikumi

15.1. Šie Noteikumi izveidoti, vadoties pēc Republikas tiesību aktiem.

15.2. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp Pusēm saistībā ar šiem Noteikumiem tiek piemēroti un tie tiek skaidroti saskaņā ar Republikā spēkā esošajiem likumiem.

15.3. Visas nesaskaņas, kas radušās šo Noteikumu izpildes dēļ, risināmas derību veidā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

15.4. Puses netiek atbrīvotas no saistībām saskaņā ar šo Noteikumu izpildi, ja to izpildi nav iespējams paredzēt vai no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kuri iekļauj:

ugunsgrēkus, sprādzienus, vētras un citas stihiskās nelaimes un dabas stihijas, kuras neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;

negadījumus vai apstākļus, kurus līguma Puses (Puse) nevar kontrolēt un kas neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;

Valdības vai varas rīcību, kura neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuras dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta.

keyboard_arrow_up